PRODUCT QUALITY

การรับรองคุณภาพ

GHPs, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000
การรับรองจากกรมปศุสัตว์, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(ฮาลาล), กรมวิชาการเกษตร
ช่องทางการติดตามข่าวสารของเรา


สำหรับพนักงานภายในบริษัท
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล